BezBariérovosť

TECHNICKÉ PODMIENKY NAVRHOVANIA DEBARIERIZAČNÝCH OPATRENÍ PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

 

Predmet technických podmienok (TP)

Technické podmienky (ďalej TP) stanovujú zásady navrhovania a zhotovovania pozemných komunikácií so zreteľom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. TP stanovujú požiadavky na návrh debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. TP, taktiež obsahujú vzorové grafické listy debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Účel TP

Tieto TP sú platné na navrhovanie a zhotovovanie debarierizačných opatrení na pozemných komunikáciách pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Tieto TP sú určené pre orgány štátnej správy a samosprávy schvaľujúce a určujúce použitie dopravných značiek a dopravných zariadení.

 

Manipulačný priestor

V TP sú uvedené podmienky na zabezpečenie pohybu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Na zabezpečenie bezpečného, samostatného a pohodlného pohybu je nevyhnutný dostatočný manipulačný priestor pre uvedené skupiny osôb, ktoré sú podrobne popísané v grafickom liste č. 1.

V grafickom liste č. 1 sú uvedené potrebné parametre pre potrebnú voľnú šírku pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemerné rozmery pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku, potrebný minimálny manipulačný priestor pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku, komfortnú dosiahnuteľnú zónu.

pravidla_bezbarierovosti

Označovanie bezbariérových zariadení

Dôležitou súčasťou debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je správne označovanie bariér. Úlohou značenia je uľahčiť orientáciu cieľových skupín, hlavne osôb s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Všetky značky (smerové, určujúce pozíciu, názvy ulíc, popisné čísla domov, informačné tabule, a pod.) by mali byť viditeľné, čisté, čitateľné, zrozumiteľné a v noci vhodne osvetlené. Značky by nemali byť umiestnené za sklom, aby sa neleskli. Značky umiestnené na chodníku sa považujú za prekážky, preto by mali byť identifikovateľné. Bezbariérové priestory a zariadenia by mali byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti.

Bezbariérové priestory a zariadenia, komunikácia, verejná plocha, nekryté športové ihrisko, sad a park sa označujú medzinárodným symbolom prístupnosti. Zariadenia pre nepočujúcich by mali byť označené medzinárodným symbolom hluchoty. Medzinárodný symbol zrakovo postihnutých v našej legislatíve nie je zatiaľ definovaný, odporúča sa po konzultácií s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) používanie označenia uvedeného na obrázku.

oznacovanie_symboly

 

Tieto TP vysvetľujú technické špecifiká definované v [Z9], [Z10] a v podmienkach Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktoré vychádzajú zo skúseností a ustálenej praxe aplikácie hmatateľných povrchov. Pri navrhovaní debarierizačných opatrení je potrebné dodržať všetky súvisiace a citované právne predpisy, normy a technické predpisy.

Podľa [Z10] sa postupuje pri projektovaní a schvaľovaní územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie a pri umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavby.

[Z9] – je z pohľadu týchto TP relevantná najmä v oblasti požiadaviek na dopravné značenie, označenie priechodov pre chodcov a na parkovanie vozidiel.

 

Debarierizácia horizontálneho pohybu

Princípy navrhovania a realizácie debarierizačných opatrení na PK zamerané na debarierizáciu horizontálneho pohybu.

Chodníky

Identifikácia problému – povrch s nerovnosťami, poruchami, prekážkami, šmykľavými povrchmi, nedostatočnou šírkou alebo vertikálnymi rozdielmi predstavuje riziko pohybu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Navrhovanie:

Chodníky je potrebné navrhovať tak, aby poskytovali rovné, bezprekážkové priestory s dostatočným šírkovým usporiadaním, označené varovnými a vodiacimi povrchmi vhodné pre pohyb všetkých osôb, rovnako pre pohyb nevidiacich a slabozrakých osôb a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Šírka chodníka alebo cestičky pre chodcov sa spravidla skladá zo šírky:
− pásu (pásov) pre chodcov (najmenej 1 pás obsahujúci 2 pruhy pre chodcov);
− odstupu od pevnej (pozdĺžnej) prekážky 250 mm, v peších zónach pri výkladoch 600 mm;
− bezpečnostného odstupu 500 mm.
Priechodný prierez je daný voľnou šírkou chodníka a výškou 2 500 mm. Najmenšia voľná šírka chodníka 1 500 mm musí umožniť jazdu detského kočíka, invalidného vozíka a chôdzu chodca s batožinou a ich pohyb v protismere.

Existujúce konštrukcie:

Na odstránenie nerovností, porúch a šmykľavosti povrchu chodníkov je možné použiť vhodné spôsoby opravy podľa technológie aká bola na povrchu chodníka použitá. Na vytvorenie hmatateľných povrchov pre nevidiacich a slabozrakých možno použiť materiály uvedené v kapitole 3 týchto TP a je potrebné zachovať zásady návrhu a realizácie varovných a vodiacich povrchov uvedené v kapitole 3 týchto TP. Na chodníkoch, kde existujúce obrubníky bránia voľnému pohybu osôb na invalidnom vozíku je potrebné zriadiť obrubníkové rampy, ktoré musia byť vybavené aj hmatateľným povrchom podľa požiadaviek konkrétneho miesta. Existujúce chodníky so schodmi či schodiskami, alebo v sklone väčšom ako 1 : 12 (1 : 20) nemusia byť upravované, ak existuje iná alternatívna bezbariérová cesta.

 

bezbariérovost


 

Obrubníkové rampy

Identifikácia problému – nevhodne navrhnutý alebo chýbajúci prechod medzi obrubníkom a vozovkou na priechodoch pre chodcov, na rozptylových plochách v okolí vstupov do budov, na bezbariérových parkovacích stojiskách, alebo nedostatočná frekvencia obrubníkových rámp na obslužných komunikáciách znemožňuje, alebo sťažuje pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Navrhovanie:

Poskytovať ľahké, bezpečné, identifikovateľné prekonanie rozdielu medzi povrchom chodníka a vozovky a umožniť prekonanie výškových rozdielov na chodníku špeciálnym uložením obrubníkov.

Existujúce konštrukcie:

Maximálny sklon znížených obrubníkov, vrátane bočných skosení je 1 : 8; ak existujúce obrubníkové rampy nevyhovujú podmienkam uvedeným v grafických listoch č. 3 a č. 4 je potrebné ich upraviť. Na úzkych chodníkoch s vysokým obrubníkom, kde by konštrukcia štandardnej obrubníkovej rampy zaberala celú voľnú šírku chodníka, možno navrhnúť zníženie chodníka na úroveň vozovky, alebo zriadiť prídavnú rampu, ktorá ale nesmie nezasahovať do jazdných pruhov.

Záver:

Obrubníkové rampy sa používajú všade tam, kde je výškový rozdiel medzi chodníkom a vozovkou, alebo ak potrebujeme znížiť úroveň chodníka. Musí byť zabezpečený plynulý prechod medzi vozovkou a chodníkom s nulovým prevýšením. Minimálna šírka chodníka (neskosená) nesmie byť menšia ako 900 mm (šírka pre invalidný vozík). Obrubníkové rampy by sa nemali navrhovať tam, kde hrozí akumulácia dažďovej vody, je nutné zabezpečiť v každom mieste odvedenie dažďovej vody.

 


Prekážky

Identifikácia problému – v prípade prekážok môže ísť o prekážky trvalého alebo dočasného charakteru. Medzi takého prekážky možno zaradiť práce na ulici, výkopy, vyčnievajúce alebo voľne stojace objekty na chodníkoch (terasy, reklamné tabule a pod.), poruchy povrchu chodníkov, stojace vozidlá na chodníkoch, nedostatočnú podchodnú výšku a pod.

Navrhovanie:

Zabezpečiť bezbariérovú cestu pre bezpečný a nezávislý horizontálny pohyb pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (najmä osôb na invalidnom vozíku, nevidiacich a slabozrakých).

Existujúce konštrukcie:

Konštrukcie, ktoré bránia bezpečnému a nezávislému horizontálnemu pohybu ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, je potrebné odstrániť, alebo prerobiť tak, aby spĺňali všetky požiadavky uvedené v grafickom liste č. 5, alebo označiť tak, aby spĺňali všetky požiadavky uvedené v grafických listoch č. 5. a č. 6.

Záver:

Všetky prekážky a práce na ulici musia byť riadne označené a zabezpečené proti vstupu nevidiacich a slabozrakých osôb do otvorených výkopov či iných nebezpečných miest. Zamedzenie vstupu do priestorov, kde nie je zachovaná podchodná výška je potrebné riešiť zábradlím. Stojace autá na chodníkoch, dopravné značky, reklamné tabule, kvetináče a pod., by vždy mali byť umiestňované mimo peších trás tak, aby bola zachovaná voľná šírka chodníka. Ak to nie je možné, mali by byť prekážky ľahko identifikovateľné a logicky rozmiestnené v jednej línii. Prekážky nesmú byť umiestňované na signálny pás alebo umelú vodiacu líniu, ani do vzdialenosti menšej ako 800 mm na obe strany od okraja signálneho pásu, alebo vodiacej línie.

 


 

Parkoviská

Identifikácia problému – v prípade debarierizácie parkovísk je situácia nevyhovujúca v nedostatočnom počte vyhradených parkovacích stojísk a ich nedostatočnej šírke.

Navrhovanie:

Zabezpečiť 4 % vyhradených stojísk, najmenej však jedno stojisko pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vyhradené stojisko musí byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby a musí byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti (obrázok 1).

Existujúce konštrukcie:

Ak je parkovisko vzdialené viac ako 50 m od bezbariérového vstupu, mali by sa zriadiť vo vzdialenosti do 50 m od bezbariérového vstupu do budovy parkovacie stojiská. Ak nie sú navrhnuté bezbariérové parkovacie stojiská, je potrebné vykonať zmenu vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na stanovenú šírku podľa [Z10].

Záver:

Bezbariérové parkovacie stojiská sa zriaďujú vo vnútorných i na vonkajších parkoviskách. Pri viacpodlažných parkoviskách aspoň jedno podlažie musí byť obsluhované bezbariérovým výťahom, rampou, alebo zdvíhacou plošinou. Parkoviská musia spĺňať požiadavky uvedené v grafickom liste.

pravidla_bezbarierovosti


Zastávky hromadnej dopravy

Identifikácia problému – zastávky hromadnej dopravy často nie sú stavebne upravené tak, aby umožňovali naplno využívať výhody nízkopodlažných a bezbariérových vozidiel a rovnako sú často bez vhodného vybavenia umožňujúceho plnohodnotné využívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Navrhovanie:

Na zastávku je potrebné zabezpečiť prístup cestujúcich bezbariérovou trasou. Zastávky majú byť vybavené varovným pásom pozdĺž celej nástupnej hrany zastávky (pozri grafický list č. 3) a signálnym pásom navádzajúcim na miesto nástupu do prvých dverí vozidla. Zastávky by mali byť jasne označené aj pre zrakovo postihnuté osoby s informáciami v Braillovom písme, alebo vystúpeným textom/piktogramom. Výška nástupnej hrany zastávok pre bezprekážkový nástup/výstup osôb na invalidnom vozíku je závislá od typov vozidiel hromadnej dopravy, ktoré ich obsluhujú (obvykle 350 mm – električka, 320 mm – autobus/trolejbus, tento rozmer je potrebné prispôsobiť prevádzkovaným vozidlám hromadnej dopravy).

Navrhovať zastávky hromadnej dopravy tak, aby bolo umožnené osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu (aj osoby na invalidnom vozíku) a orientácie plnohodnotne využívať hromadnú dopravu.

Existujúce konštrukcie:

Zastávky nevyhovujúce požiadavkám uvedeným v grafickom liste č. 13 by mali byť upravené tak, aby umožňovali plné využívanie nízkopodlažných a bezbariérových vozidiel.

Záver:

Zastávky hromadnej dopravy navrhovať a realizovať tak, aby bolo umožnené využívať výhody nízkopodlažných vozidiel. Navrhovať zastávky, ktoré budú môcť bez pomoci druhých osôb používať aj zdravotne postihnuté osoby, hlavne osoby na invalidnom vozíku, nevidiace a slabozraké osoby. Zastávky musia spĺňať požiadavky uvedené v grafickom liste č. 13.

pravidla_bezbarierovosti


 

Pokladne, infocentrá a mobiliár

Identifikácia problému – pokladne a infocentrá (infopulty), ktoré nie sú navrhnuté tak, aby ich mohli používať osoby na invalidnom vozíku alebo chýba navádzanie k nim pre nevidiace a slabozraké osoby. Problémom je i nedostatok alebo nevhodne navrhnutý mobiliár (prenosné zariadenie verejného priestoru: lavičky, poštové schránky, pouličné osvetlenie, vývesné tabule, telefónne búdky, verejné záchody, novinové stánky, kvetináče, odpadkové koše apod.). Pri pokladniach, infocentrách a mobiliári je potrebné zachovať dostatočný manipulačný a akumulačný priestor.

Navrhovanie:

Pokladne a infopulty, automaty, poštové schránky, odpadkové koše a pod. sa musia navrhovať tak, aby boli vhodné a dostupné pre všetky osoby, aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Tvar a umiestnenie mobiliáru nesmie prekážať voľnému pohybu chodcov na chodníku. Zariadenia pre odpočinok by mali byť navrhnuté tak, aby poskytovali pri lavičkách voľný priestor min. šírky 1 200 mm pre invalidný vozík. Zariadenia, ktoré je potrebné obsluhovať musia byť v dosiahnuteľnej výške medzi (900 – 1 400) mm.

Existujúce konštrukcie:

V prípade existujúcich konštrukcií, ktoré nespĺňajú príslušné požiadavky a požiadavky uvedené v grafickom liste č. 14 musia byť upravené. Prístup k informáciám pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie sa môže zabezpečiť dodatočným osadením hmatateľných povrchov.

Záver:

Pre mobiliár platia rovnaké zásady ako pre rozmiestňovanie označovanie a rozmiestňovanie prekážok (článok 4.4 a grafické listy č. 3 a č. 5), rozmiestnenie mobiliáru sa navrhuje tak, aby nezužoval voľnú šírku chodníkov a peších trás. Správne navrhnuté, zrealizované a označené pokladne, info-centrá a mobiliár zabezpečia samostatný a bezpečný pohyb pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 


Toalety

Identifikácia problému – toalety ako súčasť PK sa navrhujú najmä na odpočívadlách a čerpacích staniciach. Problémom býva, že nie všade sú navrhnuté a zrealizované tak, aby ich mohli používať osoby na invalidnom vozíku. Problémom sú i nedostatočne a nevhodne podané informácie o prítomnosti bezbariérovej toalety.

Navrhovanie:

Navrhovať toalety tak, aby boli vhodné pre všetky osoby. Musí byť umožnený prístup a použitie toalety osobe na invalidnom vozíku.

Existujúce konštrukcie:

Ak je to možné, nevyhovujúce toalety by mali byť upravené tak, aby aspoň jedna kabína bola prispôsobená osobe na invalidnom vozíku. Je potrebné dodatočne označiť bezbariérové toalety nálepkami s medzinárodným symbolom prístupnosti (obrázok 1).

Záver:

Najmenej jedna záchodová kabína musí byť navrhnutá pre osobu na invalidnom vozíku. Pri väčšom počte záchodových kabín pre verejnosť, na každých začatých desať záchodových kabín, musí byť ďalšia jedna kabína pre osobu na vozíku. Ak je záchod pre osobu na vozíku prístupný priamo z verejného priestoru (chodby alebo haly), nemusí byť oddelene pre ženy a mužov. Kabína pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu musí byť riadne a viditeľne označená medzinárodným symbolom prístupnosti. Toalety musia spĺňať požiadavky uvedené v grafickom liste.

pravidla_bezbarierovosti


ŠIKMÁ RAMPA

– maximálny sklon rampy je 1:12, ale najlepší a optimálny sklon rampy je 1:20
– na začiatku aj na konci rampy musí byť varovný pás šírky min. 600 mm
– rampa musí mať protišmykový povrch a mala by byť prekrytá, alebo temperovaná
– rampa by mala mat priamočiary tvar, z toho vyplýva, že by nemala byť oblúková, ani točitá
– ak je rampa dlhšia ako 9 m, musí byť prerušená odpočívadlom dĺžky 2 m. Pred aj za rampou musí byť vodorovná manipulačná plocha minimálne 1500/1500 mm
– najmenšia priechodná šírka šikmej rampy určenej na verejné užívanie je 1 300 mm. Najmenšia dovolená podchodná výška rampy nameraná na zvislici je 2 100 mm
– súčiniteľ šmykového trenia povrchu šikmej rampy, povrchov schodišťových podest a stupňov vonkajších schodíšť je daný slovenskou technickou normou 27)
– schodište a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené jedným zábradlím s výnimkou kruhového schodišťa, ktoré musí mať dve zábradlia. Schodište a rampa širšie ako 1 200 mm musia byť vybavené dvoma zábradliami alebo držadlami. Schodište a rampa širšie ako 2 200 mm musia byť vybavené doplnkovým zábradlím s držadlom, ktoré ich rozdelí na pruhy široké najviac 2 200 mm. Držadlá musia byť vo výške 900 mm, ale odporúča sa umiestniť aj ďalšie držadlá vo výške 750 mm
– pozdĺž okrajov rámp musí byť taktiež obruba do výšky 100 mm

 

nakes_rampa


UNIVERZÁLNY VÝŤAH

– príjazd kabíny musí oznamovať zvukový signál, a taktiež musia byť hlásené poschodia aj v kabíne výťahu
– rozmery kabíny min. 1100 mm/1400 mm, pričom dvere majú min. šírku 800 mm a sú automaticky otvárané
– pred výťahom 1500 mm/1500 mm voľný priestor pre manipuláciu s invalidným vozíkom
– v kabíne musia byť umiestnené dva držadlá vo výškach 750 mm a 900 mm, taktiež tam musí byť sklopné sedadlo min rozmerov 500 mm/500 mm vo výške 500 mm, a podlaha kabíny musí byť protišmyková
– v každom výťahu musí byť signálne zariadenie, alebo telefón
– ovládací panel výťahu v max. výške 800 mm-1200 mm, orientovaný po šírke, čísla poschodí sú farebne a reliéfne označené, označené taktiež v braillovom písme, pričom označenie základného poschodia je zvýraznené

ZVISLÉ ZDVÍHACIE PLOŠINY

– používajú sa pri výškových rozdieloch do 4000 mm, sú vhodne do interiéru ako aj do exteriéru
– ich vzhľad je možné prispôsobiť prostrediu, či požiadavkám zákazníka
– pred aj za zdvíhacou plošinou musí byť voľný priestor 1500 mm/ 1500 mm nevyhnutný pre manipuláciu s invalidným vozíkom.
– zdvíhacia plošina má min. rozmery 850 mm/1400 mm, pričom vstupné dvere na plošinu musia mať šírku min. 800 mm.
– ovládací panel je široký min. 400 mm a je vo výške 1000 mm

BEZBARIEROVÉ WC

– horná hrana WC misy by mala byť od podlahy 500 – 550 mm, pričom je tu možnosť zvýšiť hornú hranu WC misy špeciálnym nadstavcom. Ďalej sa dá záchodová misa doplniť o špeciálnu ergonomickú opierku na chrbát. Najvhodnejší tvar WC misy je tzv. predĺžený tvar, čím umožňuje väčší odstup od steny.

ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA

– využívajú sa najmä pri rekonštrukciách a debarierizácií historických budov, lebo nevyžaduje veľké stavebné úpravy
– minimálna potrebná šírka schodiska však musí byť minimálne 1000 mm, pri točitých minimálne 1100 mm
– dráha plošiny má tvar zábradlia


 

Príloha k vyhláške č. 532/2002 Z. z.

tr data-f=“1936977″>
b) 1 800 mm pri stretnutí sa dvoch vozíkov.

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
1. Komunikácia
1.1. Úprava povrchu
1.1.1. Povrch chodníka, schodiska a rampy musí byť upravený proti šmyku.
1.1.2. Priechod musí mať zníženie obrubníka výrazne vyznačené odlišnou farbou, štruktúrou a povahou povrchu najmenej so šírkou 400 mm.
1.1.3. Povrch s hmatovými vlastnosťami signálneho a varovného pásu musí byť farebne kontrastný voči okoliu a nemôže sa použiť na iný účel.
1.2. Výškový rozdiel
1.2.1. Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej vnútornej komunikácii musí byť znížený na 20 mm.
1.2.2. Sklon šikmej roviny musí spĺňať požiadavky na rampu podľa bodu 1.3.
1.3. Schodisko a rampa vrátane schodiska a rampy v podchode
1.3.1. Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm. Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm.
1.3.2. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm.
1.3.3. Tvar držadla musí umožňovať pevné uchopenie rukou.
1.3.4. Ak sú schodiskové ramená jediným prístupom, musia byť priame.
1.3.5. Nástupná hrana schodiskového stupňa nemôže prečnievať cez podstupnicu.
1.3.6. Schodisko so stupňami bez podstupníc sa nemôže navrhovať.
1.3.7. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou.
1.3.8. Schodisko a rampa vysunuté do priestoru musia byť upravené tak, aby sa zabránilo možnosti vstupu zrakovo postihnutej osoby do priestoru s nižšou výškou ako 2 200 mm.
1.3.9. Rampa musí byť široká najmenej 1 300 mm a jej pozdĺžny sklon môže byť najviac 1 : 12.
1.3.10. Ak rampa nie je dlhšia ako 3 000 mm, môže mať výnimočne sklon najviac 1 : 8; to neplatí pri dome s bytom osobitného určenia a zariadení sociálnych služieb určenom na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
1.3.11. Rampa musí mať po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300 mm.
1.3.12. Rampa dlhšia ako 9 000 mm musí byť prerušená odpočívadlom s dĺžkou najmenej 2 000 mm.
1.3.13. Prechod rampy na chodník musí byť plynulý.
1.4. Chodník
1.4.1. Chodník musí byť široký najmenej 1 300 mm a môže mať pozdĺžny sklon najviac 1 : 12 a priečny sklon najviac 1 : 50. Plocha chodníka okrem priechodu pre chodcov musí byť zvýšená oproti ploche vozovky minimálne o 50 mm alebo okraj pešej komunikácie pri vozovke musí byť vyznačený varovným pásom širokým 400 mm.
1.4.2. Na úseku dlhšom ako 200 m musí byť vybudované odpočívadlo s pozdĺžnym a priečnym sklonom najviac 1 : 50.
1.4.3. Komunikácia pre peších musí byť zabezpečená dôsledne dodržanou vodiacou líniou pre zrakovo postihnutú osobu. Prirodzenou vodiacou líniou je styková línia steny domu s rovinou chodníka, obrubník pešej komunikácie na rozhraní s trávnikom alebo rozhranie dvoch výrazne hmatovo odlišných štruktúr. Obrubník chodníka pri vozovke sa nepovažuje za vodiacu líniu.
1.4.4. V mieste, kde nie je prirodzená vodiaca línia a prechodová vzdialenosť medzi dvoma orientačnými bodmi je väčšia ako 8 000 mm, musí sa vytvoriť umelá vodiaca línia pásom špeciálnej dlažby v exteriéri širokým 400 mm a v interiéri 300 mm s povrchovou štruktúrou pozdĺžneho charakteru. Línia má byť priama, s odstupom od prekážok 800 mm až 1 000 mm na obe strany od vodiacej línie. Odbočenie vodiacej línie a zmena jej smeru sa pripúšťa lomom, najvhodnejšie v 90o uhle; oblúk sa neodporúča. V mieste odbočenia umelej vodiacej línie sa musí umiestniť prerušenie v exteriéri s dĺžkou 400 mm a v interiéri s dĺžkou 300 mm. Do vodiacich línií nemôžu zasahovať žiadne prekážky trvalého alebo prechodného charakteru.
1.4.5. Každá prekážka trvalého aj dočasného charakteru, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii, sa musí vyznačiť tak, aby bola hmatovo vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. Preto musí byť prekážka pevne vyznačená pri zemi do výšky 100 mm obrubou a vo výške 1 100 mm pevným, hmatným a v porovnaní s okolím kontrastným označením. Nad chodníkom, v priestore od 450 mm do 2 200 mm, nemôže byť umiestnený žiadny predmet ani konštrukcia, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť zrakovo postihnutej osoby. Pevná časť a technické vybavenie stavby a inej konštrukcie nevyznačené v pôdoryse môžu byť umiestnené na stavbe vo výške od 450 mm do 2 200 mm len v prípade, ak nevystupujú z obrysu stien do priestoru komunikácie pre peších na viac ako 200 mm. Pevná časť a technické vybavenie stavby a inej konštrukcie, ktorých pôdorys je na zemi vyznačený ako prekážka identifikovateľná slepeckou palicou, môžu vyčnievať do priestoru pešej komunikácie najviac na vzdialenosť 300 mm. Prekážka na komunikácii pre peších musí byť umiestnená tak, aby sa zachoval priechodzí koridor široký 1 300 mm alebo v odôvodnených prípadoch len 900 mm.
1.4.6. Na označenie vstupu do dôležitej nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou sa na pešej komunikácii priečne umiestnia signálne pásy s odlišnou štruktúrou povrchu, napríklad pologuľový výstupok s výškou 3 – 5 mm a s priemerom 20 – 25 mm, v šírke najmenej 800 mm.
1.4.7. Na chodníku určenom tiež pre cyklistov na rozhraní medzi pásom pre chodcov a pásom pre cyklistov sa umiestni hmatný pás široký 300 mm až 400 mm. Jeho vlastnosti sa musia zhodovať s vlastnosťami varovného pásu.
1.4.8. Zábradlie na komunikáciách, ktoré je súčasťou vybavenia komunikácie a ktoré má pre nevidiaceho vodiacu funkciu, musí zodpovedať požiadavkám na zábranu označujúcu prekážku podľa bodu 2.4.8.
1.5. Priechod a nástupište
1.5.1. Šírka priechodu musí byť najmenej 1 300 mm. Každý priechod musí zabezpečovať plynulý prechod z pešej plochy na komunikáciu so sklonom maximálne 1 : 8, so zvislým prevýšením najviac 20 mm. Miesto prechodu cez vozovku sa na pešej komunikácii po celej jej šírke označí signálnym pásom s odlišnou štruktúrou povrchu so šírkou najmenej 800 mm. Po celej dĺžke zníženého obrubníka smerom do chodníka sa umiestni varovný pás so šírkou 400 mm. Ostrovček, ktorý delí komunikáciu, musí byť vnímateľný zvyškom zraku, nášľapom a slepeckou palicou. V mieste priechodu vedeného šikmo, prechodu dlhšieho ako 8 000 mm a priechodu vedeného v oblúku sa v rámci vodorovného dopravného značenia musí umiestniť vodiaci pás široký najmenej 400 mm, ktorý musí bezpodmienečne nadväzovať na varovný a signálny pás na chodníku. Na inom priechode sa vodiaci pás neumiestňuje.
1.5.2. Priechod, kde je častejšia frekvencia občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, musí byť vybavený samoobslužným svetelným signalizačným zariadením s upravenou dĺžkou intervalu.
1.5.3. Priechod vybavený priechodovou signalizáciou musí byť vybavený aj zvukovou signalizáciou. Ovládanie signalizačného zariadenia musí byť umiestnené vo výške 900 mm až 1 200 mm.
1.5.4. Nástupište hromadnej dopravy musí byť označené farebne kontrastným varovným pásom s charakteristickou povrchovou štruktúrou, napríklad ihlanovitými výstupkami vysokými 3 – 5 mm. Varovný pás musí byť vnímateľný zvyškom zraku, nášľapom a slepeckou palicou. Umiestnenie varovného pásu pri hrane nástupišťa závisí od druhu dopravného prostriedku, pričom
a) na nástupišti autobusovej a električkovej dopravy varovný pás so šírkou 400 mm je vo vzdialenosti 500 mm od hrany nástupišťa. Vo vzdialenosti 500 mm pred stĺpikom označujúcim začiatok zástavky musí byť umiestnený po celej šírke nástupišťa signálny pás so šírkou najmenej 800 mm,
b) na nástupišti železničnej dopravy varovný pás so šírkou 400 mm je vo vzdialenosti 800 mm od hrany nástupišťa.
1.6. Vstup do stavby
1.6.1. Pred vstupom do stavby musí byť vodorovná plocha najmenej 1 500 mm x 1 500 mm, ak sa dvere otvárajú smerom dnu alebo sú posuvné. Pri otváraní dverí smerom von musí byť táto plocha široká najmenej 1 500 mm a dlhá 1 500 mm + šírka dverného krídla. Turniketové a kyvné dvere sa nemôžu navrhovať, ak nie je iná možnosť vstupu do stavby.
1.6.2. Vstupné dvere musia umožňovať otvorenie najmenej na šírku 900 mm. Môžu byť zasklené až od výšky 400 mm alebo musia byť zasklené nerozbitným sklom, napríklad tvrdeným s drôtenou vložkou.
1.6.3. Zámka dverí musí byť umiestnená vo výške najviac 1 000 mm; kľučka alebo držadlo vo výške najviac 1 100 mm.
1.6.4. Horná hrana zvončekového panelu nemôže byť umiestnená vyššie ako 1 400 mm.
1.6.5. Vstup musí byť osvetlený tak, aby nevznikol náhly a veľký kontrast medzi vonkajším a vnútorným osvetlením.
1.6.6. Nebytová budova v časti určenej na užívanie verejnosťou musí mať označený vstup podľa bodu 1.4.6.
1.7. Výťah
1.7.1. Pred vstupnými dverami výťahu musí byť voľný priestor najmenej 1 400 mm x 1 400 mm.
1.7.2. Vstupné dvere výťahu a výťahovej kabíny musia mať šírku najmenej 800 mm.
1.7.3. Šírka výťahovej kabíny musí byť najmenej 1 100 mm. Hĺbka výťahovej kabíny musí byť najmenej 1 400 mm.
1.7.4. Kabína výťahu musí byť vybavená
a) telefónnym alebo signálnym zariadením umiestneným najviac 1 200 mm nad podlahou,
b) sklopným malým sedadlom umiestneným v blízkosti ovládacieho panela,
c) ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1 200 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v strednej polohe kabíny (medzi vstupom a zadnou stenou výťahovej kabíny),
d) v nebytovej budove pre verejnosť aj akustickým informačným systémom oznamujúcim číslo podlažia, v ktorom výťah zastaví.
1.7.5. Podlaha kabíny musí byť rovná, nesmie byť textilná a musí mať protišmykovú úpravu.
1.7.6. Kabína výťahu musí mať na vnútornom obvode držadlá vo výške 750 mm a 900 mm.
1.7.7. Kabína výťahu nesmie mať dvere otvárateľné ručne.
1.7.8. Ovládacie zariadenie musí byť čitateľné aj hmatom. Odporúča sa vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu umiestniť hmatateľné symboly a vľavo umiestniť označenie v Braillovom slepeckom písme. Hmatateľné označenie sa nemôže umiestniť na tlačidle ovládacieho panelu. Ovládač pre vstupné podlažie musí byť na ovládacom paneli v kabíne výťahu výrazne vizuálne a hmatovo odlíšený od ovládačov pre ostatné podlažia.
1.7.9. Chodbový privolávač výťahu musí byť umiestnený vo výške 900 mm až 1 200 mm. Musí mať aj hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia.
1.7.10. Po zastavení výťahu môže byť výškový rozdiel medzi podlahou výťahovej kabíny a podlahou chodby najviac 20 mm.
1.7.11. Príjazd privolanej kabíny musí oznamovať zvukový signál.
1.7.12. V nebytovej budove v časti určenej na užívanie verejnosťou musí byť chod eskalátora s určením jeho polohy a smeru chodu signalizovaný akustickým zariadením, ktoré pomocou diaľkového ovládania spúšťa nevidiaci alebo slabozraký užívateľ. Hrebeň eskalátora na vstupe a na výstupe z pásu pohyblivých schodov musí byť vyhotovený v kontrastnej žltej farbe.
2. Vnútorný priestor
2.1. Okno
2.1.1. Parapet v obytnej miestnosti určenej na užívanie osobou na vozíku nemôže byť vyššie ako 700 mm nad podlahou.
2.1.2. Okno v obytnej miestnosti musí byť otváracie. V žiadnom prípade nemôže byť v obytnej miestnosti výklopné okno, ktoré sa pri otváraní otáča okolo vodorovnej osi a po vyklopení zasahuje do miestnosti mimo okenného parapetu.
2.1.3. Otvárací a ovládací mechanizmus okna musí byť vzdialený od podlahy najmenej 900 mm a najviac 1 200 mm. V okennom otvore musí byť z vonkajšej strany ochranná tyč vo výške 1 100 mm nad úrovňou podlahy.
2.1.4. Okno a presklená stena s parapetom nižším ako 500 mm musia mať spodnú časť do výšky 400 mm chránenú ochranným plechom, mriežkou alebo iným podobným spôsobom. Vo výške 1 400 mm až 1 600 mm musia mať výrazný pás so šírkou najmenej 50 mm alebo pruh zo značiek s rozmermi 50 mm x 50 mm, vzdialenými od seba najviac 150 mm, zreteľne viditeľný oproti pozadiu. Vo výške 1 100 mm nad úrovňou podlahy musia byť zabezpečené ochrannou tyčou.
2.2. Dvere
2.2.1. Dvere vo vnútornom priestore musia mať svetlú šírku najmenej 800 mm. V dome s bytmi osobitného určenia a v inej stavbe na bývanie určenej na užívanie osobou na vozíku musia mať dvere šírku najmenej 900 mm a musia byť vybavené z obidvoch strán šikmými držadlami. Turniketové a kyvné dvere sa nemôžu navrhovať ako jediný možný prístup. Otváracie a ovládacie zariadenie dverí sa musí umiestniť podľa bodov 1.6.4. a 1.6.5.
2.2.2. Prah môže byť vysoký najviac 20 mm. Môže byť oblý alebo so zaoblenými hranami.
2.2.3. Sklenené alebo presklené dvere, ktorých zasklenie zasahuje nižšie ako 800 mm nad podlahu, musia byť vo výške 1 400 mm až 1 600 mm označené výrazným pásom širokým najmenej 50 mm alebo pruhom zo značiek s rozmermi 50 mm x 50 mm vzdialenými od seba najviac 150 mm, zreteľne viditeľnými oproti pozadiu. Spodná časť dverí musí byť upravená podobne ako presklená stena podľa bodu 2.1.4.
2.2.4. Farba dverí musí kontrastovať s farbou stien.
2.2.5. Dvere v nebytovej budove v časti určenej pre verejnosť musia byť označené arabským číslovaním. Dvere do hygienického zariadenia musia byť označené aj písmenami. Výška číslic alebo písmen je 100 mm; majú výrazne kontrastné a reliéfne vyhotovenie s hrúbkou 10 mm, pričom výška reliéfu je 3 mm až 5 mm. Číslice a písmená sú umiestnené vo výške 1 400 mm až 1 600 mm nad podlahou, najvhodnejšie vedľa dverí alebo na ich zárubni.
2.2.6. V prípade kríženia komunikačných osí chodieb musia byť v mieste najbližšom oproti vstupu umiestnené najmenšie a najväčšie čísla miestností so smerovým označením vyhotovené podľa bodu 2.2.5. a zároveň musia byť vyhovujúco osvetlené.
2.3. Zdravotechnické zariadenie
2.3.1. Záchodová kabína navrhovaná pre osobu na vozíku musí mať najmenšie pôdorysné rozmery 1 400 mm x 1 800 mm; v novonavrhovanej budove 1 600 mm x 1 800 mm. Záchodová misa musí byť jednostranne osadená najmenej 270 mm od bočnej steny; z druhej strany musí byť vedľa záchodovej misy 800 mm široká manipulačná plocha so zabezpečeným voľným príjazdom pre vozík. Je vhodné zabezpečiť takúto plochu po oboch stranách záchodovej misy. Dvere záchodovej kabíny musia spĺňať požiadavky podľa bodu 2.3.4.
2.3.2. Výška hornej hrany záchodovej misy meraná od podlahy musí byť 500 mm. Po oboch stranách záchodovej misy musia byť sklopné opierky držadla vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou. Splachovacie zariadenie musí byť umiestnené v dosahu zo záchodovej misy vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. V dosahu musí byť umiestnený tiež toaletný papier.
2.3.3. V záchodovej kabíne musí byť umiestnené umývadlo podľa bodu 2.3.5. a vešiak na odevy vo výške najviac 1 200 mm. Na voľnej stene musí byť osadené zrkadlo a sklopná odkladacia plocha.
2.3.4. Dvere do zdravotechnického zariadenia pre osobu na vozíku sa musia otvárať smerom von a musia byť umiestnené oproti manipulačnej ploche. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo. Zámok dverí musí byť odistiteľný aj z vonkajšej strany.
2.3.5. Umývadlo pre osobu na vozíku musí mať hornú hranu osadenú vo výške 870 mm až 900 mm nad podlahou. Umývadlo musí mať pákovú vodovodnú batériu osadenú vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. Vedľa umývadla musí byť osadené držadlo.
2.3.6. Vaňa pre osobu na vozíku musí mať najmenší rozmer 1 600 mm x 700 mm. Jej horná hrana musí byť osadená vo výške 520 mm až 550 mm. Vaňu je vhodné predĺžiť o plochu 450 mm až 500 mm, ktorá je potrebná na presadnutie z vozíka. Páková vodovodná batéria musí byť umiestnená na pozdĺžnej strane vane. Vo výške 100 mm až 150 mm od hornej hrany vane musia byť umiestnené držadlá.
2.3.7. Sprchovací box alebo sprchovací kút pre osobu na vozíku musí mať pôdorysné rozmery najmenej 1 400 mm x 1 400 mm. Musí byť vybavený sklopným sedadlom umožňujúcim bočný alebo čelný prístup. Ručná sprcha s pákovým ovládaním a držadlá musia byť umiestnené v dosahu zo sedadla. Výškový rozdiel podlahy a dna sprchovacieho boxu alebo kúta môže byť najviac 20 mm. Na voľnej stene musí byť osadené zrkadlo a sklopná odkladacia plocha.
2.4. Manipulačný priestor a plocha
2.4.1. Manipulačný manévrovací priestor je voľná plocha na účely manévrovania vozíka vo voľnom priestore, medzi stenami miestností a medzi zariaďovacími predmetmi. Týmto priestorom je kruh s priemerom 1 500 mm. Východiskom na určenie tohto priemeru je základný rozmer potrebný na otočenie vozíka o 360o.
2.4.2. Miesto pre vozík v hľadisku musí mať pôdorysné rozmery najmenej 1 000 mm x 1 200 mm a musí byť na rovnej podlahe.
2.4.3. Na vyhradenom mieste nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou musí byť určené miesto vybavené indukčnou slučkou pre sluchovo postihnutú osobu. Miesto musí byť označené medzinárodným symbolom hluchoty. Halový priestor nebytovej budovy určenej pre verejnosť musí byť vybavené aj vodiacimi líniami podľa bodu 1.4.4.
2.4.4. Šírka stojiska v garáži a na parkovisku musí byť najmenej 3 500 mm.
2.4.5. Zodpovedajúca výška na umiestnenie vybavenia a manipulačného zariadenia v byte je 600 mm až 1 400 mm.
2.4.6. Výška na umiestnenie vybavenia a manipulačného zariadenia pri stavbe s pracoviskom je 600 mm až 1 200 mm.
2.4.7. Chodba, ktorá vedie k priestoru určenému pre verejnosť, sa musí navrhovať na možný prejazd vozíka a jednej osoby. Najmenšia šírka chodby je
a) 1 500 mm pri stretnutí sa idúcej osoby s vozíkom,
2.4.8. Prekážka na vnútornej komunikácii musí byť zabezpečená vo výške 1 100 mm ochranou zábradlím alebo oplotením a podstavcom vysokým najmenej 100 mm tvoriacim zarážku pri poklepávaní slepeckou palicou.
2.5. Informačné zariadenie
2.5.1. Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v časti určenej na užívanie verejnosťou musí mať kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1 200 mm až 2 000 mm nad podlahou.
2.5.2. Základné informačné zariadenie musí byť doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe (napríklad informátorom, akustickým alebo taktilným systémom, telefónnou informačnou službou) a optickým systémom pre sluchovo postihnutú osobu.
3. Verejná plocha
3.1. Parkovisko a odstavná plocha
3.1.1. Šírka stojiska na odstavnej ploche pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musí byť najmenej 3 500 mm a môže mať sklon najviac 1 : 20.
3.1.2. Miesto na parkovisku určenom pre autá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musí byť s verejnou pešou plochou spojené zošikmeným obrubníkom širokým najmenej 1 000 mm, so sklonom najviac 1 : 8.
3.2. Verejný telefónny automat
3.2.1. Priestor na umiestnenie verejného telefónneho automatu musí mať pôdorysné rozmery najmenej 1 100 mm x 1 400 mm a musí byť vybavený sklopným malým sedadlom vo výške najmenej 500 mm. Telefónna kabína s telefónnym automatom musí mať vstupné dvere široké najmenej 800 mm, ktoré sa otvárajú smerom von.
3.2.2. Výška na umiestnenie manipulačného zariadenia telefónneho automatu je 600 mm až 1 200 mm. Odporúčaná výška je 1 000 mm.
3.2.3. Prístup k verejným telefónnym automatom nemôže obmedzovať žiadna prekážka.
3.3. Poštová schránka a bankomat
Poštová schránka a bankomat musí mať otvor na vkladanie vo výške 1 100 mm až 1 200 mm.
4. Medzinárodný symbol prístupnosti
Medzinárodný symbol prístupnosti je štvorec modrej farby, na ktorom je vyobrazená bielou čiarou štylizovaná postava hľadiaca vpravo a sediaca na vozíku pre invalidov.
5. Medzinárodný symbol hluchoty
Medzinárodný symbol hluchoty je štvorec modrej farby, na ktorom je vyobrazená bielou čiarou štylizovaná ušnica, ktorá prerušuje diagonálu vedenú z horného pravého rohu štvorca.
Close